PHẦN 1: TÓM TẮT LUẬT HAY GẶP
Phân Loại Nợ
Tỷ Lệ An Toàn Vốn
Luật Doanh Nghiệp
Thông Tư 39 Về Cho Vay
Luật TCTD
Thông Tư 200

PHẦN 2: NGHIỆP VỤ
1. Luật
2. Tín Dụng
3. Bảo Lãnh
4. TSBĐ
5. LC
6. BCTC
7. Công Thức TCDN
8. Thuế

PHẦN 3: CÁC DẠNG BÀI TẬP AGRIBANK
00. Bài Tập Dạng Lạ
0. Mẹo Tính Thời Gian
1. Tính Lãi Tiết Kiệm
2. Tính Lãi Cho Vay
3. Tính Lãi Đơn Và Lãi Kép
4. Chuỗi Tiền Tệ Cố Định
5. Xác Định Hạn Mức Cho Vay
6. Chiết Khấu
7. Khấu Hao
8. Tính WACC, NPV,PI, IRR, MIRR
9. Thời Gian Hoàn Vốn
10. Dòng Tiền
11. Công Thức TCDN
12. Tính Tỷ Giá
13. Lựa Chọn Giữa Mua Và Đi Thuê Tài Sản

PHẦN 4: ĐỀ THI AGRIBANK CÁC NĂM
ĐỀ 2010-2022


ĐỀ CƯƠNG 72H AGRIBANK QHKH