PHẦN 1: TỔNG QUAN KỲ THI TUYỂN BIDV

PHẦN 2: KINH TẾ VI MÔ-VĨ MÔ

PHẦN 3: IQ

PHẦN 4: TÓM TẮT LUẬT HAY GẶP
Phân Loại Nợ
Tỷ Lệ An Toàn Vốn
Luật Doanh Nghiệp
Thông Tư 39 Về Cho Vay
Luật TCTD
Thông Tư 200

PHẦN 5: NGHIỆP VỤ
1. Các Định Nghĩa
2. Luật
3. Tín Dụng
4. Các Loại Rủi Ro
5. BCTC
6. Phần Kế Toán
7. Công Thức TCDN
8. Thuế

PHẦN 6: CÁC DẠNG BÀI TẬP
0. Mẹo Tính Thời Gian
1. Tính Lãi Tiết Kiệm
2. Tính Lãi Cho Vay
3. Tính Lãi Đơn Và Lãi Kép
4. Chuỗi Tiền Tệ Cố Định
5. Khấu Hao
6. Công Thức TCDN

PHẦN 7: CÁC ĐỊNH KHOẢN HAY GẶP

PHẦN 8: ĐỀ THI BIDV CÁC NĂM
ĐỀ 2018-2023

ĐỀ CƯƠNG 72H BIDV GDV