PHẦN 1: TỔNG QUAN KỲ THI TUYỂN BIDV

PHẦN 2: KINH TẾ VI MÔ-VĨ MÔ

PHẦN 3: IQ

PHẦN 4: TÓM TẮT LUẬT HAY GẶP
Phân Loại Nợ
Tỷ Lệ An Toàn Vốn
Luật Doanh Nghiệp
Thông Tư 39 Về Cho Vay
Luật TCTD
Thông Tư 200

PHẦN 5: NGHIỆP VỤ
1. Các Định Nghĩa
2. Luật
3. Tín Dụng
4. Bảo Lãnh
5. Các Loại Rủi Ro
6. TSBĐ
7. LC
8. BCTC
9. Công Thức TCDN
10. Thuế

PHẦN 6: CÁC DẠNG BÀI TẬP BIDV
0. Mẹo Tính Thời Gian
1. Tính Lãi Tiết Kiệm
2. Tính Lãi Cho Vay
3. Tính Lãi Đơn Và Lãi Kép
4. Chuỗi Tiền Tệ Cố Định
5. Xác Định Hạn Mức Cho Vay
6. Chiết Khấu
7. Khấu Hao
8. Tính WACC, NPV,PI, IRR, MIRR
9. Thời Gian Hoàn Vốn
10. Dòng Tiền
11. Công Thức TCDN
12. Tính Tỷ Giá
13. Lựa Chọn Giữa Mua Và Đi Thuê Tài Sản

PHẦN 7: ĐỀ THI BIDV CÁC NĂM
ĐỀ 2018-2023


ĐỀ CƯƠNG 72H BIDV QHKH