PHẦN 1: TỔNG QUAN KỲ THI TUYỂN VIETCOMBANK

PHẦN 2: SẢN PHẨM

PHẦN 3: KINH TẾ VĨ MÔ

PHẦN 4: TÓM TẮT LUẬT HAY GẶP
Phân Loại Nợ
Tỷ Lệ An Toàn Vốn
Luật Doanh Nghiệp
Thông Tư 39 Về Cho Vay
Luật TCTD
Thông Tư 200

PHẦN 5: KIẾN THỨC NGHIỆP VỤ
TSBĐ
Bất Động Sản
Thuế
BCTC
Công Thức TCDN
Cán Cân Thanh Toán
Bảo Lãnh Dự Thầu
Bao Thanh Toán
LC
Phần Kế Toán

PHẦN 6: ĐỀ THI VIETCOMBANK
Phần Sản Phẩm Vietcombank
Năm 2008-2023

ĐỀ CƯƠNG 72H VIETCOMBANK