PHẦN 1: TỔNG QUAN KỲ THI TUYỂN VIETINBANK

PHẦN 2: KINH TẾ VĨ MÔ

PHẦN 3 IQ

PHẦN 4: TÓM TẮT LUẬT HAY GẶP
Phân Loại Nợ
Tỷ Lệ An Toàn Vốn
Luật Doanh Nghiệp
Thông Tư 39 Về Cho Vay
Luật TCTD
Thông Tư 200

PHẦN 5: KIẾN THỨC NGHIỆP VỤ
Tín dụng
Các Định Nghĩa
Bão lãnh
TSBĐ
Công Thức TCDN
LC
BCTC
Phần Kế Toán

PHẦN 6: ĐỀ THI VIETINBANK
Năm 2012 - 2023


ĐỀ CƯƠNG 72H VIETINBANK