PHẦN 1: KIẾN THỨC NGHIỆP VỤ
CON ĐƯỜNG QUAN HỆ KHÁCH HÀNG
  0. Mô Tả Công Việc - Kỹ Năng- Lộ Trình (17:37)

TỔNG QUAN HÊ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
  1.1 Nguồn Gốc Ngân Hàng - Định Nghĩa NHTM, Phi NH - Hình Thức TCTD (08:04)
  1.2 Cách Nhớ Tên Hệ Thống Ngân Hàng Việt Nam (09:42)

MỘT SỐ THUẬT NGỮ NGÂN HÀNG
  2.1 Cơ chế FTP (07:17)
  2.2 Tỷ Lệ DTBB – Các Quỹ NHTM – Vốn Điều Lệ Và Vốn Pháp Định (05:31)
  2.3 Vốn Tự Có (17:11)
  2.4 Trạng Thái Ngoại Tệ (02:36)

TIỀN GỬI NGÂN HÀNG
  3.1 Một Số Thuật Ngữ (03:36)
  3.2 Tiền Gửi Ngân Hàng (04:00)
  3.3 Ủy Quyền - Thừa Kế (04:03)

NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG
4.1 Một Số Kiến Thức Cần Nhớ
   4.1.1 Khoản Vay (02:42)
      4.1.1.1 Mục Đích cho vay – Thời hạn cho vay (05:54)
      4.1.1.2 Số Tiền Cho Vay.mp4 (12:09)
      4.1.1.3 Lãi suất - Tài Sản Bảo Đảm (05:59)
      4.1.1.4 Hồ Sơ Vay Vốn (05:17)
   4.1.2 Nợ - Gia Hạn Nợ và Ân Hạn Nợ - Dự Phòng Rủi Ro (06:35)
   4.1.3 Phân Loại Nợ - Tỷ Lệ Khấu Trừ TSBĐ (09:31)
   4.1.4 Công Ty Liên Kết, Công Ty Con – Giới Hạn Cấp Tín Dụng (01:52)
   4.1.5 Trường Hợp Không Được cấp Tín Dụng – Hạn Chế Cấp Tín Dụng (03:54)

4.2 Đăng Ký Giao Dịch Bảo Đảm
  4.2.1 Đăng Ký Giao Dịch Bảo Đảm Là Gì (03:49)
  4.2.2 Phân Biệt Thế Chấp - Cầm Cố, Công Chứng - Chứng Thực (01:33)
  4.2.3 Quy Trình Đăng Ký GDBĐ (08:14)
  4.2.4 Đối Tượng Bắt Buộc Đăng Ký GDBĐ – Nơi Đăng Ký (02:36)
  4.2.5 Mối Quan Hệ HĐTD và HĐTC (02:44)
  4.2.6 Thế Chấp Quyền Sử Dụng Đất (01:15)

4.3 Vốn Lưu Động
  4.3.1 Vốn Cố Định - Vốn Lưu Động (01:36)
  4.3.2 Tìm Hiểu Thuật Ngữ (02:26)
  4.3.3 Ví Dụ Về Nhu Cầu Vốn Lưu Động (04:34)
  4.3.4 Vốn Lưu Động Dương - Âm (05:30)
  4.3.5 Thay Đổi Vốn Lưu Động (03:08)

4.4 Bao Thanh Toán
  4.4.1 Bao Thanh Toán Là Gì (06:28)
  4.4.2 Ví Dụ Minh Họa BTT (04:37)
  4.4.3 Ví Dụ Trắc Nghiệm BTT (01:28)

4.5 Chiết Khấu
  4.5.1 Chiết Khấu Là Gì (04:13)

4.6 Bảo Lãnh
  4.6.1 Bảo Lãnh Là Gì (03:24)
  4.6.2 Bảo Lãnh Nhà Ở Hình Thành Trong Tương Lai (03:52)
  4.6.3 Hình Thức Bảo Lãnh (00:48)
  4.6.4 Cá Nhân Cư Trú-Không Cư Trú, Điều Kiện Bảo Lãnh KH Không Cư Trú (01:48)
  4.6.5 Bảo lãnh Xuất Hiện Trong Các Giai Đoạn (02:34)
  4.6.6 Bảo Lãnh Dự Thầu (03:41)
  4.6.7 Bảo Lãnh Thực Hiện Hợp Đồng (02:51)

  4.6.8 Bảo Lãnh Hoàn Trả Tiền Ứng Trước (03:51)
  6.6.9 Bảo Lãnh Thanh Toán – Bảo Lãnh Bảo Hành (04:23)
  6.6.10 Ví Dụ Trắc Nghiệm Bảo Lãnh (02:59)

4.7 Cho Thuê Tài Chính
  4.7.1 Cho Thuê Tài Chính Là Gì (01:10)
  4.7.2 Phân Biệt Cho Thuê Tài Chính - Cho Thuê Hoạt Động (02:27)
  4.7.3 Ghi Nhận Tài Sản Trên Báo Cáo (05:47)
  4.7.4 Hoạt Động Công Ty CTTC – Lợi Ích CTTC (03:41)
  4.7.5 Các Hình Thức Cho Thuê Tài Chính (05:34)

CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
 5.1 Các Chỉ Tiêu Cần Nhớ Trên Bảng BCKQ HĐKD (01:03)

 5.2 Cách Tính Hàng Tồn Kho
  5.2.1 Cách Tính Hàng Tồn Kho Theo Thực Tế Đích Danh, FIFO, Bình Quân Gia Quyền (07:51)
  5.2.2 Cách Tính Hàng Tồn Kho Theo Phương Pháp Giá Bán Lẻ (04:40)

5.3 Các Chỉ số Tài Chính Doanh Nghiệp
  5.3.1 Các Nhóm Tỷ số Tài Chính Doanh Nghiệp (02:26)
  5.3.2 Nhóm Khả Năng Thanh Toán (09:01)
  5.3.3 Nhóm Đòn Bẩy Tài Chính (06:57)
  5.3.4 Nhóm Khả Năng Hoạt Động (09:21)
  5.3.5 Nhóm Khả Năng Sinh Lời (06:40)
  5.4.1 Ví Dụ 1 (08:10)
  5.4.2 Ví dụ 2 (03:59)

HỐI PHIẾU VÀ SEC
6.1 Tìm Hiểu về Sec

  6.1.1 Các Chú Ý Trên Tờ Sec (03:49)
  6.1.2 Các Loại Sec (02:11)

6.2 Tìm Hiểu Về Hối Phiếu
  6.2.1 Phân Biệt Chứng Từ Thương Mại Và Chứng Từ Tài Chính (01:28)
  6.2.2 Kỳ Phiếu Là Gì (01:24)
  6.2.3 Hối Phiếu Là Gì (03:23)
  6.2.4 Các Nội Dung Tên Hối Phiếu (06:23)
  6.2.5 Ví Dụ về Hối Phiếu (03:59)
  6.2.6 Các Hình Thức Chấp Nhận Và Ký Hậu Hối Phiếu (02:14)
  6.2.7 Từ Chối Trả Tiền Hối Phiếu- Kháng Nghị (01:39)

CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUỐC TẾ
  7.1 Phương Thức Chuyển Tiền (02:55)

  7.2 Phương Thức Ghi Sổ (02:24)

  7.3 Phương Thức Nhờ Thu (05:41)

  7.4 Phương Thức L/C
    7.4.1 LC Là Gì (03:33)
    7.4.2 Các Nội Dung Của L/C
       7.4.2.1 Phần 1 (09:34)
       7.4.2.2 Phần 2 (05:33)
       7.4.2.3 Phần 3 (01:55)
   7.4.3 Các Loại L/C
       7.4.3.1 LC Có Thể Hủy Ngang – LC Không Thể Hủy Ngang Có Xác Nhận (02:33)
       7.4.3.2 LC Chuyển Nhượng - LC Giáp Lưng (05:07)
       7.4.3.3 LC Tuần Hoàn – LC Điều Khoản Đỏ - LC Đối Ứng (04:37)

PHẦN 2: CÁC DẠNG BÀI TẬP
TÍNH LÃI TIẾT KIỆM
  1.1 Tính Lãi Tiết Kiệm P1 (05:51)
  1.2 Tính Lãi Tiết Kiệm P2 (04:42)

TÍNH LÃI CHO VAY
  2.1 Trả theo kì khoản giảm dần (05:29)
  2.2 Trả theo kì khoản tăng dần (03:13)
  2.3 Trả theo kì khoản cố định (05:13)

CHIẾT KHẤU
  3.1 Bài Tập Về Chiết Khấu (41:07)
  Mẹo Tính Nhanh Về Thời Gian P1 (10:40)
  Mẹo Tính Nhanh Về Thời Gian P2 (08:24)

XÁC ĐỊNH HẠN MỨC CHO VAY
  4.1 Xác Định Hạn Mức Cho Vay P1 (08:17)
  4.2 Xác Định Hạn Mức Cho Vay P2 (07:18)
  4.3 Xác Định Hạn Mức Cho Vay P3 (05:01)

TÍNH THỜI GIAN HOÀN VỐN
  5.1 Thời Gian Hoàn Vốn Có CK Và Không CK (05:54)

TÍNH NPV, IRR VÀ PI
  6.1 Hiểu Đơn Giản về NPV (12:35)
  6.2 Hiểu Đơn Giản về IRR (13:48)
  6.3 MIRR Và PI (05:26)

TÍNH KHẤU HAO
  7.1 Khấu Hao Tổng Số Năm Và Khấu Hao Nhanh (03:45)

ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU
  8.1 Định Giá Cổ Phiếu (29:09)

ĐỊNH GIÁ TRÁI PHIẾU
  9.1 Định Giá Trái Phiếu (15:27)

TÍNH TỶ GIÁ
  10.1 Tính Tỷ Giá (57:10)

TÍNH LÃI ĐƠN VÀ LÃI KÉP
  11.1 Tính Lãi Đơn Và Lãi Kép P1 (10:23)
  11.2 Tính Lãi Đơn Và Lãi Kép P2 (30:33)

CHUỖI TIỀN TỆ CỐ ĐỊNH
  12.1 Chuỗi Tiền Tệ Cố Định P1 (21:15)
  12.2 Chuỗi Tiền Tệ Cố Định P2 (17:34)

DÒNG TIỀN
  13.1 Hiểu Đơn Giản Về Dòng Tiền (18:32)
  13.2 Các Dạng Bài Tập Về Dòng Tiền (01:28:32)

CÔNG THỨC TÀI CHÍNH DOANH NGIỆP
  14.1 Công Thức Tài Chính Doanh Nghiệp (34:41)

PHẦN 3: KINH TẾ VĨ MÔ
CHƯƠNG 1
  1.1 Kinh Tế Học Thực Chứng - Kinh Tế Học Chuẩn Tắc (04:22)
  1.2 Các Dạng Thất Nghiệp (04:09)
  1.2.1 Ví Dụ Trắc Nghiệm (02:38)
  1.3 Sản Lượng Tiềm Năng - Định Luật Okun (03:56)
  1.4 Đường Cong Philips (03:39)

CHƯƠNG 2
  2.1 GDP Là Gì. Hạn Chế của GDP (02:40)
  2.2 Ba Phương Pháp Tính GDP (07:46)
  2.3 Các Loại Giá Tính GDP (02:17)
  2.4 GDP Và GNP (02:31)
  2.5 Những Thước Đo Thu Nhập (02:05)
  2.6.1 Trắc Nghiệp 1 (04:34)
  2.6.2 Trắc Nghiệm 2 (06:22)
  2.7 Đo Lường Chi Phí Sinh Hoạt (02:17)
  2.8 Chỉ Số Điều Chỉnh GDP (04:07)
  2.9 Trắc Nghiệm (05:48)
  2.10 Các Đồng Nhất Thức (03:39)

CHƯƠNG 3
  3.1 Tiết Kiệm Và Đầu Tư (08:05)
  3.2 Số Nhân Tiền Tệ (03:10)
  3.3 Sự Cân Bằng Của Thị Trường Tiền Tệ (02:11)
  3.4 Chính Sách Tiền Tệ (03:34)
  3.5 Tác Động Của Chính Sách Tiền tệ (05:58)
  3.6.1 Trắc Nghiệm 1. (06:28)
  3.6.2 Trắc Nghiệm 2. (08:48)

CHƯƠNG 4
  4.1 Các Hàm (04:34)
  4.2 Tác Động Của Các Cân Ngân Sách Đến SLQG (11:39)
  4.3 Các Chính Sách Tài Khóa (03:34)
   4.4.1 Trắc Nghiệm 1 (05:25)
  4.4.2 Trắc Nghiệm 2 (08:37)
  4.5 Đường IS (08:34)
  4.6 Đường LM (04:01)
  4.7 Sự Cân Bằng Thị Trường Hóa và Thị Trường Tiền Tệ (06:15)
  4.8.1 Trắc Nghiệm 1 (08:57)
  4.8.2 Trắc Nghiệm 2 (05:20)

CHƯƠNG 5
  5.1 Tiết Kiệm Và Đầu Tư Trong Nền Kinh Tế Mở (02:04)
  5.2 Ảnh Hưởng Của Chính Sách Đến Cán Cân Mậu Dịch (03:26)
  5.3 Tỷ Giá Hối Đoái Danh Nghĩa Và Tỷ Giá Hối Đoái Thực Tế. (02:16)
  5.4 Tác Động Của Chính Sách Đến Tỷ Giá Thực Tế Và Tác Động Của Chính Sách Mậu Dịch (05:58)
  5.5 Trắc Nghiệm (04:54)
  5.6 Tác Động Của Chính Sách Trong Cơ Chế Tỷ Giá Thả Nổi (07:08)
  5.7 Tác Động Của Chính Sách Trong Cơ Chế Tỷ Giá Cố Định (07:36)
  5.8 Trắc Nghiệm (05:34)

ĐỀ CƯƠNG QHKH