PHẦN 1: KIẾN THỨC NGHIỆP VỤ
CON ĐƯỜNG QUAN HỆ KHÁCH HÀNG
  0. Mô Tả Công Việc - Kỹ Năng- Lộ Trình (17:37)

TỔNG QUAN HÊ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
  1.1 Nguồn Gốc Ngân Hàng - Định Nghĩa NHTM, Phi NH - Hình Thức TCTD (08:04)
  1.2 Cách Nhớ Tên Hệ Thống Ngân Hàng Việt Nam (09:42)

MỘT SỐ THUẬT NGỮ NGÂN HÀNG
  2.1 Cơ chế FTP (07:17)
  2.2 Tỷ Lệ DTBB – Các Quỹ NHTM – Vốn Điều Lệ Và Vốn Pháp Định (05:31)
  2.3 Vốn Tự Có (17:11)
  2.4 Trạng Thái Ngoại Tệ (02:36)

TIỀN GỬI NGÂN HÀNG
  3.1 Một Số Thuật Ngữ (03:36)
  3.2 Tiền Gửi Ngân Hàng (04:00)
  3.3 Ủy Quyền - Thừa Kế (04:03)

NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG
4.1 Một Số Kiến Thức Cần Nhớ
   4.1.1 Khoản Vay (02:42)
      4.1.1.1 Mục Đích cho vay – Thời hạn cho vay (05:54)
      4.1.1.2 Số Tiền Cho Vay.mp4 (12:09)
      4.1.1.3 Lãi suất - Tài Sản Bảo Đảm (05:59)
      4.1.1.4 Hồ Sơ Vay Vốn (05:17)
   4.1.2 Nợ - Gia Hạn Nợ và Ân Hạn Nợ - Dự Phòng Rủi Ro (06:35)
   4.1.3 Phân Loại Nợ - Tỷ Lệ Khấu Trừ TSBĐ (09:31)
   4.1.4 Công Ty Liên Kết, Công Ty Con – Giới Hạn Cấp Tín Dụng (01:52)
   4.1.5 Trường Hợp Không Được cấp Tín Dụng – Hạn Chế Cấp Tín Dụng (03:54)

4.2 Đăng Ký Giao Dịch Bảo Đảm
  4.2.1 Đăng Ký Giao Dịch Bảo Đảm Là Gì (03:49)
  4.2.2 Phân Biệt Thế Chấp - Cầm Cố, Công Chứng - Chứng Thực (01:33)
  4.2.3 Quy Trình Đăng Ký GDBĐ (08:14)
  4.2.4 Đối Tượng Bắt Buộc Đăng Ký GDBĐ – Nơi Đăng Ký (02:36)
  4.2.5 Mối Quan Hệ HĐTD và HĐTC (02:44)
  4.2.6 Thế Chấp Quyền Sử Dụng Đất (01:15)

4.3 Vốn Lưu Động
  4.3.1 Vốn Cố Định - Vốn Lưu Động (01:36)
  4.3.2 Tìm Hiểu Thuật Ngữ (02:26)
  4.3.3 Ví Dụ Về Nhu Cầu Vốn Lưu Động (04:34)
  4.3.4 Vốn Lưu Động Dương - Âm (05:30)
  4.3.5 Thay Đổi Vốn Lưu Động (03:08)

4.4 Bao Thanh Toán
  4.4.1 Bao Thanh Toán Là Gì (06:28)
  4.4.2 Ví Dụ Minh Họa BTT (04:37)
  4.4.3 Ví Dụ Trắc Nghiệm BTT (01:28)

4.5 Chiết Khấu
  4.5.1 Chiết Khấu Là Gì (04:13)

4.6 Bảo Lãnh
  4.6.1 Bảo Lãnh Là Gì (03:24)
  4.6.2 Bảo Lãnh Nhà Ở Hình Thành Trong Tương Lai (03:52)
  4.6.3 Hình Thức Bảo Lãnh (00:48)
  4.6.4 Cá Nhân Cư Trú-Không Cư Trú, Điều Kiện Bảo Lãnh KH Không Cư Trú (01:48)
  4.6.5 Bảo lãnh Xuất Hiện Trong Các Giai Đoạn (02:34)
  4.6.6 Bảo Lãnh Dự Thầu (03:41)
  4.6.7 Bảo Lãnh Thực Hiện Hợp Đồng (02:51)

  4.6.8 Bảo Lãnh Hoàn Trả Tiền Ứng Trước (03:51)
  6.6.9 Bảo Lãnh Thanh Toán – Bảo Lãnh Bảo Hành (04:23)
  6.6.10 Ví Dụ Trắc Nghiệm Bảo Lãnh (02:59)

4.7 Cho Thuê Tài Chính
  4.7.1 Cho Thuê Tài Chính Là Gì (01:10)
  4.7.2 Phân Biệt Cho Thuê Tài Chính - Cho Thuê Hoạt Động (02:27)
  4.7.3 Ghi Nhận Tài Sản Trên Báo Cáo (05:47)
  4.7.4 Hoạt Động Công Ty CTTC – Lợi Ích CTTC (03:41)
  4.7.5 Các Hình Thức Cho Thuê Tài Chính (05:34)

CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
 5.1 Các Chỉ Tiêu Cần Nhớ Trên Bảng BCKQ HĐKD (01:03)

 5.2 Cách Tính Hàng Tồn Kho
  5.2.1 Cách Tính Hàng Tồn Kho Theo Thực Tế Đích Danh, FIFO, Bình Quân Gia Quyền (07:51)
  5.2.2 Cách Tính Hàng Tồn Kho Theo Phương Pháp Giá Bán Lẻ (04:40)

5.3 Các Chỉ số Tài Chính Doanh Nghiệp
  5.3.1 Các Nhóm Tỷ số Tài Chính Doanh Nghiệp (02:26)
  5.3.2 Nhóm Khả Năng Thanh Toán (09:01)
  5.3.3 Nhóm Đòn Bẩy Tài Chính (06:57)
  5.3.4 Nhóm Khả Năng Hoạt Động (09:21)
  5.3.5 Nhóm Khả Năng Sinh Lời (06:40)
  5.4.1 Ví Dụ 1 (08:10)
  5.4.2 Ví dụ 2 (03:59)

HỐI PHIẾU VÀ SEC
6.1 Tìm Hiểu về Sec

  6.1.1 Các Chú Ý Trên Tờ Sec (03:49)
  6.1.2 Các Loại Sec (02:11)

6.2 Tìm Hiểu Về Hối Phiếu
  6.2.1 Phân Biệt Chứng Từ Thương Mại Và Chứng Từ Tài Chính (01:28)
  6.2.2 Kỳ Phiếu Là Gì (01:24)
  6.2.3 Hối Phiếu Là Gì (03:23)
  6.2.4 Các Nội Dung Tên Hối Phiếu (06:23)
  6.2.5 Ví Dụ về Hối Phiếu (03:59)
  6.2.6 Các Hình Thức Chấp Nhận Và Ký Hậu Hối Phiếu (02:14)
  6.2.7 Từ Chối Trả Tiền Hối Phiếu- Kháng Nghị (01:39)

CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUỐC TẾ
  7.1 Phương Thức Chuyển Tiền (02:55)

  7.2 Phương Thức Ghi Sổ (02:24)

  7.3 Phương Thức Nhờ Thu (05:41)

  7.4 Phương Thức L/C
    7.4.1 LC Là Gì (03:33)
    7.4.2 Các Nội Dung Của L/C
       7.4.2.1 Phần 1 (09:34)
       7.4.2.2 Phần 2 (05:33)
       7.4.2.3 Phần 3 (01:55)
   7.4.3 Các Loại L/C
       7.4.3.1 LC Có Thể Hủy Ngang – LC Không Thể Hủy Ngang Có Xác Nhận (02:33)
       7.4.3.2 LC Chuyển Nhượng - LC Giáp Lưng (05:07)
       7.4.3.3 LC Tuần Hoàn – LC Điều Khoản Đỏ - LC Đối Ứng (04:37)

PHẦN 2: CÁC DẠNG BÀI TẬP
TÍNH LÃI TIẾT KIỆM
  1.1 Tính Lãi Tiết Kiệm P1 (05:51)
  1.2 Tính Lãi Tiết Kiệm P2 (04:42)

TÍNH LÃI CHO VAY
  2.1 Trả theo kì khoản giảm dần (05:29)
  2.2 Trả theo kì khoản tăng dần (03:13)
  2.3 Trả theo kì khoản cố định (05:13)

CHIẾT KHẤU
  3.1 Bài Tập Về Chiết Khấu (41:07)
  Mẹo Tính Nhanh Về Thời Gian P1 (10:40)
  Mẹo Tính Nhanh Về Thời Gian P2 (08:24)

XÁC ĐỊNH HẠN MỨC CHO VAY
  4.1 Xác Định Hạn Mức Cho Vay P1 (08:17)
  4.2 Xác Định Hạn Mức Cho Vay P2 (07:18)
  4.3 Xác Định Hạn Mức Cho Vay P3 (05:01)

TÍNH THỜI GIAN HOÀN VỐN
  5.1 Thời Gian Hoàn Vốn Có CK Và Không CK (05:54)

TÍNH NPV, IRR VÀ PI
  6.1 Hiểu Đơn Giản về NPV (12:35)
  6.2 Hiểu Đơn Giản về IRR (13:48)
  6.3 MIRR Và PI (05:26)

TÍNH KHẤU HAO
  7.1 Khấu Hao Tổng Số Năm Và Khấu Hao Nhanh (03:45)

ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU
  8.1 Định Giá Cổ Phiếu (29:09)

ĐỊNH GIÁ TRÁI PHIẾU
  9.1 Định Giá Trái Phiếu (15:27)

TÍNH TỶ GIÁ
  10.1 Tính Tỷ Giá (57:10)

TÍNH LÃI ĐƠN VÀ LÃI KÉP
  11.1 Tính Lãi Đơn Và Lãi Kép P1 (10:23)
  11.2 Tính Lãi Đơn Và Lãi Kép P2 (30:33)

CHUỖI TIỀN TỆ CỐ ĐỊNH
  12.1 Chuỗi Tiền Tệ Cố Định P1 (21:15)
  12.2 Chuỗi Tiền Tệ Cố Định P2 (17:34)

DÒNG TIỀN
  13.1 Hiểu Đơn Giản Về Dòng Tiền (18:32)
  13.2 Các Dạng Bài Tập Về Dòng Tiền (01:28:32)

CÔNG THỨC TÀI CHÍNH DOANH NGIỆP
  14.1 Công Thức Tài Chính Doanh Nghiệp (34:41)

PHẦN 3: KINH TẾ VĨ MÔ
CHƯƠNG 1
  1.1 Kinh Tế Học Thực Chứng - Kinh Tế Học Chuẩn Tắc (04:22)
  1.2 Các Dạng Thất Nghiệp (04:09)
  1.2.1 Ví Dụ Trắc Nghiệm (02:38)
  1.3 Sản Lượng Tiềm Năng - Định Luật Okun (03:56)
  1.4 Đường Cong Philips (03:39)

CHƯƠNG 2
  2.1 GDP Là Gì. Hạn Chế của GDP (02:40)
  2.2 Ba Phương Pháp Tính GDP (07:46)
  2.3 Các Loại Giá Tính GDP (02:17)
  2.4 GDP Và GNP (02:31)
  2.5 Những Thước Đo Thu Nhập (02:05)
  2.6.1 Trắc Nghiệp 1 (04:34)
  2.6.2 Trắc Nghiệm 2 (06:22)
  2.7 Đo Lường Chi Phí Sinh Hoạt (02:17)
  2.8 Chỉ Số Điều Chỉnh GDP (04:07)
  2.9 Trắc Nghiệm (05:48)
  2.10 Các Đồng Nhất Thức (03:39)

CHƯƠNG 3
  3.1 Tiết Kiệm Và Đầu Tư (08:05)
  3.2 Số Nhân Tiền Tệ (03:10)
  3.3 Sự Cân Bằng Của Thị Trường Tiền Tệ (02:11)
  3.4 Chính Sách Tiền Tệ (03:34)
  3.5 Tác Động Của Chính Sách Tiền tệ (05:58)
  3.6.1 Trắc Nghiệm 1. (06:28)
  3.6.2 Trắc Nghiệm 2. (08:48)

CHƯƠNG 4
  4.1 Các Hàm (04:34)
  4.2 Tác Động Của Các Cân Ngân Sách Đến SLQG (11:39)
  4.3 Các Chính Sách Tài Khóa (03:34)
   4.4.1 Trắc Nghiệm 1 (05:25)
  4.4.2 Trắc Nghiệm 2 (08:37)
  4.5 Đường IS (08:34)
  4.6 Đường LM (04:01)
  4.7 Sự Cân Bằng Thị Trường Hóa và Thị Trường Tiền Tệ (06:15)
  4.8.1 Trắc Nghiệm 1 (08:57)
  4.8.2 Trắc Nghiệm 2 (05:20)

CHƯƠNG 5
  5.1 Tiết Kiệm Và Đầu Tư Trong Nền Kinh Tế Mở (02:04)
  5.2 Ảnh Hưởng Của Chính Sách Đến Cán Cân Mậu Dịch (03:26)
  5.3 Tỷ Giá Hối Đoái Danh Nghĩa Và Tỷ Giá Hối Đoái Thực Tế. (02:16)
  5.4 Tác Động Của Chính Sách Đến Tỷ Giá Thực Tế Và Tác Động Của Chính Sách Mậu Dịch (05:58)
  5.5 Trắc Nghiệm (04:54)
  5.6 Tác Động Của Chính Sách Trong Cơ Chế Tỷ Giá Thả Nổi (07:08)
  5.7 Tác Động Của Chính Sách Trong Cơ Chế Tỷ Giá Cố Định (07:36)
  5.8 Trắc Nghiệm (05:34)

PHẦN 4: ÔN THI VCB
TÓM TẮT SẢN PHẦM VIETCOMBANK
  Sản Phẩm Thẻ P1 (10:11)
  Sản Phẩm Thẻ P2 (04:07)
  Sản Phẩm Thẻ P3 (03:32)
  Sản Phẩm Thẻ P4 (03:43)
  Ngân Hàng Điên Tử (05:53)
  Chuyển Và Nhận Tiền Nước Ngoài (02:30)
  CÂU HỎI SẢN PHẨM VIETCOMBANK (12:06)

NĂM 2009-2017
ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN 2009-2017

NĂM 2018
  ĐỀ THI TÍN DỤNG VCB 2018 (13:14)
  ĐỀ THI THỬ ANH VĂN VIETCOMBANK
  ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ANH VĂN VIETCOMBANK

NĂM 2019
  ĐỀ THI QHKH VIETCOMBANK 2019 ĐỢT 1 (14:09)
  ĐỀ THI VIETCOMBANK ĐỢT 1 2019 PHẦN SẢN PHẨM (08:53)
  ĐỀ THI VIETCOMBANK ĐỢT 1 2019 PHẦN NGHIỆP VỤ (13:43)
  ĐỀ THI VIETCOMBANK ĐỢT 1 2019 PHẦN KINH TẾ VĨ MÔ (06:52)
  ĐỀ THI QHKH VIETCOMBANK 2019 ĐỢT 1 (14:09)
  ĐỀ THI GDV VIETCOMBANK ĐỢT 2 2019 (27:39)
  KIẾN THỨC LIÊN QUAN ĐỀ THI VIETCOMBANK 2019 ĐỢT 3 VÀ 4

NĂM 2020
  KIẾN THỨC LIÊN QUAN ĐỀ THI VIETCOMBANK 2020 ĐỢT 1
  KIẾN THỨC LIÊN QUAN ĐỀ THI VIETCOMBANK 2020 ĐỢT 2
  KIẾN THỨC LIÊN QUAN ĐỀ THI VIETCOMBANK 2020 ĐỢT 3
  KIẾN THỨC LIÊN QUAN ĐỀ THI VIETCOMBANK 2020 ĐỢT 4,5

NĂM 2021
KIẾN THỨC LIÊN QUAN ĐỀ THI VIETCOMBANK 2021 ĐỢT 1
KIẾN THỨC LIÊN QUAN ĐỀ THI VIETCOMBANK 2021 ĐỢT 2
KIẾN THỨC LIÊN QUAN ĐỀ THI VIETCOMBANK 2021 ĐỢT 3
KIẾN THỨC LIÊN QUAN ĐỀ THI VIETCOMBANK 2021 ĐỢT 4
KIẾN THỨC LIÊN QUAN ĐỀ THI VIETCOMBANK 2021 ĐỢT 5

NĂM 2022
KIẾN THỨC LIÊN QUAN ĐỀ THI VIETCOMBANK 2020 ĐỢT 1

PHẦN 5: ÔN THI BIDV
NĂM 2007-2016
  ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN 2007-2016

NĂM 2017
  ĐÁP ÁN BÀI TẬP BIDV 2017 (32:31)
  CHỈNH SỮA ĐÁP ÁN TÍN DỤNG BIDV 2017 (28:30)
  BÀI TẬP LỰA CHỌN GIỮA MUA TÀI SẢN VÀ ĐI THUÊ (23:47)

NĂM 2018
  ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN BIDV 2018 IQ (09:35)
  ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN BIDV 2018 NGHIỆP VỤ (07:42)
  ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN BIDV 2018 BÀI TẬP (08:42)
  KIẾN THỨC LIÊN QUAN ĐỀ THI BIDV 2018

NẰM 2019
  ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN QHKH BIDV ĐỢT 1 2019 (33:09)
  KIẾN THỨC LIÊN QUAN ĐỀ THI QHKH BIDV ĐỢT 2 2019

NẰM 2020
  KIẾN THỨC LIÊN QUAN ĐỀ THI QHKH BIDV 2020

NĂM 2021
  KIẾN THỨC LIÊN QUAN QHKH BIDV 2021
  BÀI TẬP BIDV
  KIẾN THỨC LIÊN QUAN QHKH BIDV 2021 ĐỢT 2

NĂM 2022
  KIẾN THỨC LIÊN QUAN QHKH BIDV 2022

PHẦN 6: ÔN THI VIETINBANK
NĂM 2012-2016
  ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN 2012-2016

NĂM 2017-2020
Không có năm 2017-2020 vì các năm này chỉ phỏng vấn 2 vòng, bắt đầu 2021 mới trở lại thi test

NĂM 2021
KIẾN THỨC LIÊN QUAN ĐỀ THI QHKH VIETINBANK 2021 ĐỢT 1

NĂM 2022
KIẾN THỨC LIÊN QUAN ĐỀ THI QHKH VIETINBANK 2021 ĐỢT 1

PHẦN 7: ÔN THI AGRIBANK
NĂM 2010-2018
  ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN NĂM 2010-2018

NĂM 2020
KIẾN THỨC LIÊN QUAN ĐỀ THI QHKH AGRIBANK 2020
CÁC DẠNG BÀI TẬP LẠ
  Bài Tập So Sánh Lãi Suất (10:54)
  Bài Tập Hạn Mức (02:07)
  Bài Tập Chênh Lệch Lãi Suất 1 (06:35)
  Bài Tập Chênh Lệch Lãi Suất 2 (03:44)
  Bài Tập Chênh Lệch Lãi Suất 3 (13:48)

CÂU HỎI ĐÚNG SAI
  CÂU HỎI ĐÚNG SAI

NĂM 2021
  KIẾN THỨC LIÊN QUAN ĐỀ THI QHKH AGRIBANK 2021
PHẦN TIN HỌC
  Đáp Án Tin Học
  Tin Học Agr 2021

PHẦN 8: TÓM TẮT LUẬT
TỶ LỆ BẢO ĐẢM AN TOAN VỐN
  FILE ẢNH TÓM TẮT

  PHẦN 1 (08:01)
  PHẦN 2 (06:10)
  PHẦN 3 (03:06)
  PHẦN 4 (04:33)

LUẬT DOANH NGHIỆP
  FILE TÓM TẮT LUẬT DN
  PHẦN 1 (11:58)
  PHẦN 2 (06:27)
  PHẦN 3 (06:10)

LUẬT TCTD
  FILE TÓM TẮT LUẬT TCTD
  LUẬT TCTD (11:16)


ĐỀ CƯƠNG QHKH